Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại Dai Viet Safety

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại Dai Viet Safety

Dai Viet Safety thường xuyên mở các khóa Huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động

Lớp huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động tại công trình

Lớp huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động tại công trình

Công ty TNHH Giám sát an toàn lao động Đại Việt mở các khóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại công trường xây dựng

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng Ngươì làm công tác quản lý(Nhóm 1)

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng Ngươì làm công tác quản lý(Nhóm 1)

  1. Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động; các khái niệm, nội dung cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách(Nhóm 2)

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách(Nhóm 2)

  1. Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động; các khái niệm, nội dung cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng Người làm công tác nghiêm ngặt -  nguy hiểm(Nhóm 3)

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng Người làm công tác nghiêm ngặt - nguy hiểm(Nhóm 3)

  1. Huấn luyện theo đặc thù riêng của công việc hoặc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng Người lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp - đơn vị(Nhóm 4)

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng Người lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp - đơn vị(Nhóm 4)

  1. Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động; các khái niệm, nội dung cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng Người làm công tác y tế tại doanh nghiệp(Nhóm 5)

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng Người làm công tác y tế tại doanh nghiệp(Nhóm 5)

  1. Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động: Yếu tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc...
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng người tham gia trong mạng lưới an toàn vệ sinh viên(Nhóm 6)

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng người tham gia trong mạng lưới an toàn vệ sinh viên(Nhóm 6)

  1. An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.