Giám sát an toàn lao động Dự án xây dựng nhà máy AJINOMOTO

Giám sát an toàn lao động Dự án xây dựng nhà máy AJINOMOTO

Công ty Dai Viet Safety cung cấp nhân lực Giám sát an toàn lao động Dán xây dựng nhà máy

SJINOMOTO hoàn thành tốt nhiệm vụ.Một số hình ảnh nhân lực giám sát tại công trình
  Dự Án Tiêu Biểu